Terms & Conditions (NL)

1. Algemene bepalingen

1.1. Op elke rechtsbetrekking tussen Partijen, met inbegrip doch niet

uitsluitend elke offerte, de Opdracht en de Overeenkomst, zijn deze

Algemene Voorwaarden exclusief van toepassing en met uitsluiting van

de algemene voorwaarden van de Klant, zelfs indien onderhavige

voorwaarden in strijd zijn met de voorwaarden van de Klant.

1.2. Elke Klant wordt onweerlegbaar geacht de Algemene Voorwaarden

te kennen en zonder voorbehoud te accepteren. De nietigheid en/of

niet-afdwingbaarheid van een bepaling vervat in een van de artikelen

van de Algemene Voorwaarden zal op geen enkele wijze het

afdwingbare karakter van de andere bepalingen aantasten en de

betrokken bepaling zal door de Fotograaf vervangen worden door een

geldige en/of afdwingbare bepaling die de intentie van de partijen zo

dicht mogelijk benadert.

1.3. Deze Algemene Voorwaarden gelden van 1 november 2023. De

Fotograaf behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te

wijzigen. In dat geval zullen de gewijzigde Algemene Voorwaarden

automatisch en van rechtswege toepasselijk zijn, indien de Klant zich

daartegen niet schriftelijk verzet heeft binnen de vijf (5) werkdagen

volgend op de schriftelijke kennisgeving van de gewijzigde Algemene

Voorwaarden door de Fotograaf.

2. Bestellingen, sluiten en uitvoering van de overeenkomst

2.1. De offertes van de Fotograaf blijven één maand geldig en vervallen

vervolgens automatisch en van rechtswege.

2.2. Cadeaubonnen zijn één jaar geldig na uitgifte.

2.3. Bestellingen en/of bijbestellingen worden in hoofde van de

Fotograaf slechts geacht geplaatst te zijn na uitdrukkelijke schriftelijke

aanvaarding van de Fotograaf. Bestellingen en/of bijbestellingen van

Foto’s kunnen door de Klant enkel schriftelijk worden geplaatst, hetzij

via e-mail of via Pic-Time, en zullen voor de Klant bindend zijn vanaf

plaatsing van de bestelling en/of bijbestelling.

2.4. De Fotograaf levert haar prestaties conform de criteria van de

middelenverbintenis en geeft geen enkele garantie voor bepaalde

resultaten. De Fotograaf zal een volledige artistieke vrijheid genieten bij

de uitvoering van de Opdracht, met inbegrip van de eventuele

nabewerking van de Foto’s.

2.5. De Klant erkent dat hij goed werd ingelicht door de Fotograaf

aangaande alle belangrijke elementen van de diensten die in het kader

van de uitvoering van de Opdracht geleverd zullen worden en dat hij

hiervan goede kennis heeft. In dit verband verklaart de Klant meer

bepaald vertrouwd te zijn met de stijl en artistieke vormgeving van de

Fotograaf en op grond hiervan besloten heeft de Opdracht aan de

Fotograaf toe te kennen.

2.6. De Klant zal de Fotograaf op doeltreffende wijze en gratis alle

informatie en bijstand verschaffen die vereist en/of nuttig is voor de

uitvoering van de Opdracht op normale wijze. De Klant staat meer

bepaald in voor het bekomen van alle toelatingen die in voorkomend

geval vereist zouden zijn voor de uitvoering van de Opdracht.

2.7. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 1

uur), te wijten aan de Klant of diens aangestelden, zullen worden

aangerekend aan de Klant aan 0,50 Euro per kilometer te rekenen vanaf

de maatschappelijke zetel van de Fotograaf (heen en terug) voor

verplaatsingen met de wagen en aan kostprijs voor verplaatsingen met

het openbaar vervoer, en 50 Euro per uur wachttijd. Indien de

uitvoering van de Opdracht dient te worden opgeschort of onderbroken

door omstandigheden te wijten aan de Klant of zijn aangestelden zodat

de Opdracht niet kan worden uitgevoerd op de Datum van Uitvoering,

dan zal de Klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn aan de

Fotograaf voor de daardoor geleden schade ten bedrage van 250 Euro.

De Fotograaf bepaalt zelf wanneer zij haar diensten opnieuw kan

aanvatten, zonder dat hiervoor door de Fotograaf enige vergoeding

wegens vertraging aan de Klant verschuldigd zal zijn.

2.8. Indien de Klant de Opdracht wenst te annuleren, en dit omvat

tevens situaties van overmacht in hoofde van de Klant, dan dient die de

Fotograaf hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Ingeval van een

annulatie meer dan 2 werkdagen voorafgaand aan de Datum van

Uitvoering zal het voorschot verbeurd blijven ten titel van

schadevergoeding wegens de vroegtijdige beëindiging van de

Overeenkomst. Indien er geen voorschot zou zijn overeengekomen, dan

zal de Klant een schadevergoeding voor de annulatie van meer dan 2

werkdagen voorafgaand aan de Datum van Uitvoering aan de Fotograaf

dienen te betalen ten bedrage van 150,00 Euro. Elke annulatie vanaf 2

werkdagen voorafgaand aan de Datum van Uitvoering heeft tot gevolg

dat de volledige Prijs verschuldigd blijft ten titel van schadevergoeding

wegens de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst.

2.9. De Fotograaf heeft te allen tijde het recht de Overeenkomst met

onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van schriftelijke

kennisgeving aan de Klant, indien zij na het sluiten van de overeenkomst kennis neemt van nieuwe informatie die de uitvoering

van de Opdracht in hoofde van de Fotograaf onaanvaardbaar maakt. Dit

kunnen onder andere doch niet uitsluitend ethische of morele

overwegingen zijn, evenals overwegingen inzake veiligheid en hygiëne.

In dat geval zal de Klant de Fotograaf dienen te vergoeden voor de

reeds geleverde prestaties, zonder dat de Fotograaf op grond van de

vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst gehouden kan worden

tot enige vergoeding ten aanzien van de Klant. In dit verband laat de

Fotograaf voor de goede orde noteren dat zij geen enkele vorm van

racisme, discriminatie, misogynie, LGBTQI+-haat zal aanvaarden bij de

uitvoering van de Opdracht en de uitingen daarvan zal beschouwen als

redenen die voor haar de uitvoering van de Opdracht onaanvaardbaar

maken.

3. Leveringen / Overmacht

3.1. De Fotograaf zal zich zoveel mogelijk houden aan overeengekomen

termijnen of, bij gebreke hieraan, de Opdracht zo spoedig mogelijk

uitvoeren na de aanvaarding daarvan. De overschrijding van de

overeengekomen termijn of een late levering binnen de grenzen van

wat redelijkerwijze aanvaardbaar is, zal de Klant echter geen recht

geven om de ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen aangezien

de opgegeven termijnen louter indicatief zijn.

3.2. De Foto’s en/of andere producten kunnen door de Klant gratis op

de maatschappelijke zetel van de Fotograaf worden afgehaald, na

afspraak. Indien de Fotograaf de Foto’s en/of andere producten naar de

Klant dient te verzenden, dan zullen de verzendingskosten en het risico

van verzending ten laste van de Klant vallen.

3.3. Bestellingen of bijbestellingen van Foto’s en/of andere producten

zullen door de Fotograaf slechts worden geleverd nadat de Klant de

volledige Prijs heeft voldaan.

3.4. Fotoalbums zullen door de Fotograaf slechts geleverd worden

nadat de Klant schriftelijk zijn goedkeuring gaf voor de opmaak ervan.

3.5. In geval van overmacht of van een voorval dat voor de Fotograaf

redelijkerwijze een beletsel uitmaakt voor de uitvoering van haar

verbintenissen en dat niet aan haar toerekenbaar is behoudt de

Fotograaf zich respectievelijk het recht voor de leverings- en/of

uitvoeringstermijn te verlengen of de overeenkomst met onmiddellijk

effect, van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke

tussenkomst, te beëindigen bij schriftelijke kennisgeving aan de Klant,

zonder dat de Fotograaf de onvoorzienbaarheid van deze situatie dient

te bewijzen en zonder tot schadevergoeding uit hoofde daarvan

gehouden te zijn. Onder overmacht wordt o.m. verstaan brand,

watersnood, slechte weersomstandigheden, oorlog, oproer, staking,

blokkade, gedwongen sluiting van de onderneming, ziekte, ongevallen,

een probleem van interne organisatie van de onderneming, in– of

uitvoerverbod, transportmoeilijkheden, vertraagde toevoer of een

gebrek aan toevoer van leveranciers, en dit alles zowel bij de Fotograaf

als bij de leveranciers, onderaannemers of andere betrokken derden

alsook wanprestaties bij voormelde derden.

4. Prijzen en betaling

4.1. De opgegeven prijzen steeds exclusief de fiscale lasten en

verplaatsingskosten die ten laste zullen zijn van de Klant. Verplaatsingskosten zullen aan de klant worden aangerekend aan 0,50 Euro per kilometer te rekenen vanaf de maatschappelijke zetel van de Fotograaf (heen en terug) voor verplaatsingen met de wagen en aan kostprijs voor verplaatsingen met het openbaar vervoer.

4.2. Indien de Opdracht het opmaken van een fotoalbum omvat, dan zullen in de Prijs 2 correctierondes met in totaal maximum 4 aanpassingen begrepen zijn, evenals de drukwerkbegeleiding en de drukkosten.

4.3. Alle facturen van de Fotograaf zijn betaalbaar aan het adres van de

Fotograaf, uiterlijk op hun vervaldag en zonder korting.

4.4. Elke op de vervaldag niet betaalde factuur wordt ten aanzien van een

Klant die een onderneming in de zin van artikel I.1 WER is, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met een verwijlintrest van 12% op jaarbasis, alsook met een schadebeding van 10% dat minimum 125 Euro bedraagt.

4.5. Indien de Klant een consument in de zin van artikel I.1 WER is, dan zal de Klant voor elke op de vervaldag niet betaalde factuur een verwijlinterest verschuldigd zijn gelijk aan de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, op voorwaarde dat de Fotograaf de Klant een voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling verstuurde en waarbij de Klant de mogelijkheid kreeg om zijn schuld alsnog te vereffenen binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen volgend op de derde (3) werkdag na verzending van de ingebrekestelling doch dat niet deed. In zulk geval zal de verwijlinterest verschuldigd zijn vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de ingebrekestelling door de Fotograaf aan de Klant werd verzonden. Tevens zal de Klant, bovenop de verwijlinterest en onder dezelfde voorwaarden als hoger vermeld, een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan:

a) 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;

b) 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;

c) 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf

boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde

saldo hoger dan 500 euro is.

4.5. Ingeval van een laattijdige betaling vervallen eventueel toegestane

kortingen en is de Fotograaf gerechtigd om haar prestaties met onmiddellijke

ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten. In geval van laattijdige betaling worden tevens alle andere facturen die op dat ogenblik nog niet vervallen zouden zijn, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, onmiddellijk opeisbaar.

4.6. Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de vijf (5) werkdagen na ontvangst door de Klant bij aangetekend schrijven gericht aan de Fotograaf worden betwist. De factuur wordt geacht door de Klant te zijn ontvangen, uiterlijk binnen de drie (3) werkdagen na de factuurdatum.

4.7. In geen geval kan de Klant betalingen opschorten, noch op enigerlei wijze compenseren zonder schriftelijke en voorafgaande instemming van de

Fotograaf.

5. Klachten / Aansprakelijkheid

5.1. De Klant is gehouden de Foto’s, diensten en/of andere producten bij

levering onmiddellijk te controleren op hun conformiteit en dient elke klacht op straffe van onontvankelijkheid, ten laatste binnen vijf (5) werkdagen (België) – vijftien (15) werkdagen (buitenland) na de levering, per aangetekend schrijven aan de Fotograaf ter kennis te brengen.

5.2. Indien de Klant het nalaat om binnen voormelde termijn zijn eventuele

klacht aan de Fotograaf mee te delen, geldt dit als een onvoorwaardelijke

aanvaarding van de geleverde diensten.

5.3. Een reactie vanwege de Fotograaf op een laattijdige klacht doet aan het voormelde geen afbreuk en geschiedt steeds onder voorbehoud van alle

rechten en zonder enige nadelige erkentenis. De betaling of in gebruikname

van de geleverde Foto’s, diensten en/of andere producten, en dit zelfs in geval de Klant zijn gebeurlijke klacht conform artikel 5.1. heeft meegedeeld, geldt tevens als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de diensten.

5.4. Het meedelen aan de Fotograaf van een klacht of het weigeren of

terugsturen van bestelde Foto’s, diensten en/of andere producten schort de

verplichting van de Klant om de factuur te betalen niet op.

5.5. Er wordt van de Klant en eventuele andere betrokkenen een algemene

oplettendheid en voorzichtigheid gevraagd bij de uitvoering van de Opdracht en in het bijzonder tijdens de fotoshoot. De Klant staat in voor de veiligheid van zichzelf en eventuele andere betrokkenen. Dit houdt tevens in dat de Klant erop zal toezien de nodige maatregelen te treffen met het oog op mogelijke allergieën, indien er voedselwaren betrokken zijn bij de uitvoering van de Opdracht. In geen geval zal de Fotograaf aansprakelijk gesteld kunnen worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens de uitvoering van de Opdracht, noch voor de materiële dan wel lichamelijke schade die hiervan het gevolg zouden zijn.

5.6. De eventuele aansprakelijkheid van de Fotograaf is – binnen de grenzen van wat wettelijk maximaal is toegelaten – in ieder geval beperkt tot opzettelijke fout en/of bedrog. Daarnaast zal deze – binnen de grenzen van wat wettelijk maximaal is toegelaten – tevens beperkt zijn tot het dekken van de directe schade met als maximum het laagste bedrag van hetzij de dekking die haar verleend wordt door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, hetzij het geheel der sommen (excl. B.T.W.) gefactureerd door de Fotograaf voor de Foto’s, diensten en/of andere producten voor dewelke voormelde aansprakelijkheid zou weerhouden worden. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte schade zoals zuiver financiële schade, winstderving, verlies van klanten, verlies van reputatie, verlies van werkuren m.b.t. waren voor dewelke de aansprakelijkheid van de Fotograaf wordt weerhouden enz. is

uitgesloten.

5.7. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 5.8., zal de

Fotograaf, indien een klacht door de Fotograaf gegrond wordt bevonden,

zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn, ofwel de Foto’s, diensten en/of andere producten herstellen, ze vervangen en/of overgaan tot teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van de Opdracht.

5.8. Indien de Klant tijdens de uitvoering van de Opdracht schade zou

berokkenen aan het materiaal, de toestellen, en/of hulpmiddelen van de

Fotograaf, dan zal hij het betrokken goed op eerste verzoek van de Fotograaf dienen te vergoeden aan aankoopprijs zelfs indien het nog (gedeeltelijk) bruikbaar zou zijn.

6. Consumentenbescherming

6.1. Indien de Klant een consument is in de zin van artikel I.1. van het WER, dan zullen onderhavige algemene voorwaarden, automatisch en van

rechtswege, herleid worden tot de grenzen van wat wettelijk maximaal in het voordeel van de Fotograaf is toegelaten, zonder dat de geldigheid en/of afdwingbaarheid van deze algemene voorwaarden hierdoor op enigerlei wijze in het gedrang zullen worden gebracht.

7. Intellectuele eigendom en publicatie

7.1. Alle resultaten voortvloeiend uit een Opdracht, met inbegrip doch niet

uitsluitend van de Foto’s, evenals alle creaties die door de Fotograaf in het

kader van de Opdracht werden gemaakt, zijn de exclusieve intellectuele

eigendom van de Fotograaf die hierop als enige de intellectuele

eigendomsrechten kan doen gelden.

7.2. Op voorwaarde van de voorafgaandelijke integrale betaling van de Prijs, verleent de Fotograaf aan de Klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-onderlicenseerbare, wereldwijde licentie voor het gebruik van de Foto’s en/of andere producten voor de doeleinden die in de Overeenkomst werden bepaald. Elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de Fotograaf zal de Fotograaf recht geven op een forfaitaire schadevergoeding van 5.000,00 Euro per inbreuk, onverminderd haar rechten om de staking van deze inbreuken al dan niet onder verbeurte van een dwangsom ten aanzien van de Klant na te streven.

7.3. De Fotograaf heeft het recht om alle resultaten voortvloeiend uit een

Opdracht, met inbegrip doch niet van de Foto’s, evenals alle creaties die door de Fotograaf in het kader van de Opdracht werden gemaakt, op te nemen in haar portfolio en te publiceren op haar website, via sociale media kanalen, in advertenties, tijdschriftartikelen, enzovoort, en deze in de meeste ruime zin te gebruiken voor promotionele en commerciële doeleinden, zonder hiervoor enige vergoeding aan de Klant verschuldigd te zijn.

7.4. Indien de Klant beschikt over een geldige licentie zoals bepaald in artikel dan heeft de Klant het recht om de Foto’s te publiceren op diens sociale media kanalen, website, enzovoort, mits vermelding van de volledige naam van de Fotograaf (Nel Berens) en verwijzing naar hetzij de Instagrampagina van de Fotograaf (@nelberens), hetzij de website van de Fotograaf (www.nelberens.com).

8. Kennisgevingen

8.1. Kennisgevingen aan de Fotograaf dienen schriftelijk te worden gedaan,

per aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel of per e-mail op het volgende e-mailadres: info@nelberens.com.

8.2. Elke kennisgeving dient de naam van de Klant te vermelden, evenals

Datum van Uitvoering en Locatie.

9. Privacy

9.1. De persoonlijke gegevens van de Klant zullen door de Fotograaf worden verwerkt in overeenstemming met de privacy policy van de Fotograaf, waarvan de Klant kennis nam en de bepalingen heeft aanvaard.

10. Toepasselijk recht / Bevoegde rechtbank

10.1. Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing op elke offerte,

elke Opdracht, de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden. In

geval van een geschil tussen partijen voortvloeiende uit een offerte, een

Opdracht, de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zijn

uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, en, in voorkomend geval,

de Vrederechter van Antwerpen, bevoegd.